1.    Reklamovať je možné len službu, ktorá bola zakúpená len u predávajúceho a ktorý je
vlastníctvom kupujúceho.

2.    V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci
si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151
Občianskeho zákonníka.

  3.    Zodpovednosť za reklamáciu služieb sa nevzťahuje na tieto predmetné aspekty:
a.    Ak kupujúci nepochopil podstatu služby.
b.   Ak kupujúci nedodržal predmetné informácie o využívaní služby
c.   Ak sa kupujúci nedržal pokyny pri poskytovaní služby.
d.    používaním služieb v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými
zásadami.

4.   Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).

5.    Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení
Reklamácie služby vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu.
Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

6.    Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch
do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.  Po
určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených
prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť
dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie
reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za
službu alebo má právo na výmenu služby za novú v primeranej cene.

7.    Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

a.    Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne
a včas. O spôsobe odstránenia chyby pri poskytovaní služby rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať
výmenu  služby, prípadne opätovné poskytnutie služby za bezchybnú, ak tým predávajúcemu
nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu služby alebo závažnosť chyby.
b.    Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel,
má kupujúci právo buď na výmenu služby alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie
peňazí ).

c.    Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním
reklamovanej služby, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny služby  písomnou
výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

8.    Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných
podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho
upozornenia kupujúceho.