1.    Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je
vlastníctvom kupujúceho.

2.    V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci
si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151
Občianskeho zákonníka.

3.    Ak kupujúci je spotrebiteľ ( fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa
poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa
v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je
spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba
je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti
alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

4.    Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po
zistení vady.

5.    Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
a.    k vade došlo mechanickým poškodením výroku spôsobeným kupujúcim
b.    nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený  v návode
na používanie,
c.    používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými
a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
d.    zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
e.    poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
f.    používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými
zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením
záručných podmienok.

6.    Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

7.    Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru ( alebo jeho časti)
spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu
a nedá sa reklamovať.

8.    Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu  Hlavná 40, 04001 Košice (Body-shop Vitézov
dvor ) avšak nie na dobierku. Alebo osobne doniesť. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe ( faktúru ). Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).

9.    Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení
Reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej
doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť
bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

10.    Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch
do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje
zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po
určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených
prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť
dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie
reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za
tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
11.    Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
a.    Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne
a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať
namiesto o opravy vady ( opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu
nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
b.    Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel,
má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie
peňazí ).

c.    Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním
reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru,  písomnou
výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

12.    Nepoškodenie tovaru resp. neporušenosť obalu ( podľa pokynov pri preberaní tovaru) je
potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť,
odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším
podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.

13.    Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných
podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho
upozornenia kupujúceho.

14.    Kontaktná adresa: VIPFIT, s.r.o , Na Hore 13, 040 22 Košice

Kontaktné kanály:
email: info.vipfit@gmail.com,  tel. č. : : 0917120450