1-5.      Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý  vytvoril
objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z sa spotrebiteľom rozumie fyzická
alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje služby pre účely jeho predaja iným osobám,
za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

       6.     Stránka obsahuje počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom,
ktorý umožňuje objednávanie služieb.

       7.     Službou sú všetky nehmotné produkty zverejnené na stránke www.vipfit.sk.

       8.     Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom t služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.

       9.      Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II.
Cena:

1.    Všetky uvádzané ceny pri služieb sú konečné (firma nie je platcom DPH), príp. všetkých
ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť.

2.    Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke v momente vykonania nákupu.

Článok III.

 Objednávka:

1.    Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania na stránke výberom
služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.  Pre
korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a
zvoliť si možnosť platby za objednané služby.

2.    Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou . Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe
potvrdzujúcej prijatie objednávky  služby.

3.    Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných  služieb a teda
objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

4.    Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné
meniť, rušiť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim
ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany
predávajúceho je poskytnutie služby.

5.    Kupujúcemu je po vytvorení objednávky na stránke automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle
ods. 3 tohto článku.

6.    Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednanej služby.

7.    Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy
medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná službu za
cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho.
Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

8.    Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ
došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu
zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.

9.    Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne
vzniknúť.

Článok IV.

 Platobné podmienky:

1.    Za  služby v na stránke je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
a)    platba prostredníctvom platobnej brány,
b)    platba prostredníctvom prevodu na účet.

2.    doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných
podmienok.

3.    Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
a)    opakovaný nákup
b)    zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu

4.    Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

Článok V.

Dodacie podmienky:

1.    Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak
sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

2.    Ak sa v objednávke nachádza viacero  služieb a časť z nich nie je aktuálne poskytovaná, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

4.    Spolu so službou je zákazníkovi zasielaný návod a pokyny.

5.    Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

6.    Predávajúci realizuje zasielanie služby ku kupujúcemu prostredníctvom:
a)    Emailu,
b)    Telefonicky,

c)    Internetových hovorom cez internetovú sieť

Článok VI.

Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom ( vyššie uvedenom) postupe pri poskytovaní služieb ako aj cien za tieto služby.

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva:

1.    Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia
plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

2.  Služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci
vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy:

1.    Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri službe, ktorá je poskytovaná na zákazku,  podľa špecifických požiadaviek zákazníka.

Článok IX.

Právo kupujúceho reklamovať poskytnutú službu bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa:

1.    Zákazník má na základe zákona č. 102/2014 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len ako „ Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej
zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa poskytnutia služby.

2.    Prevádzkovateľ internetovej stránky vráti zaplatené plnenie za službu
V zmysle ust. § 9 ods.3) zákona č. 102/2014 Z. z.

3.    Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje preslužby, ktoré sú vymedzené v § 7
ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 Z. z.

4.    Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty služby v čase.

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán:

1.    Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2.    Kupujúci je povinný:
.    zaplatiť za službu dohodnutú odplatu predávajúcemu,
.    prekontrolovať náležitostí služby pri jej poskytunutí.

3.    Predávajúci je povinný:
.    dodať zákazníkovi službu v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
.    spolu so službou  dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k predmetnej službe ako napríklad faktúru za poskytovanú službu, reklamačný list.

Článok XI.

Ochrana osobných údajov:

1.    Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.

2.    Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe,  a to na základe vzájomnej nzmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z. z.

3.    Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným
osobám,  prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci
prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o vzťahu k osobným údajom.

4.    Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
.     právo na informácie, ktoré  je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
.     právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona
spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje
spracúvané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
.     právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje
ak sú neaktuálne,
.     právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem,
aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
.     právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa
domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
.     právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
.     právo na prenosnosť osobných údajov,
.     právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom,

5.    Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko,
adresa,  adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú
spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú
uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza
k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových ( dodacích)
listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

Článok XII.

.

Záverečné ustanovenia:

1.    Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky
a reklamačné podmienky aj bez prechádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny
všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces
nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné
v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke
predávajúceho.

2.    Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné
podmienky.

3.    Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné
podmienky a oboznámil sa s ich znením.

4.    Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícii v sídle spoločnosti
k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke.

5.    Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu
alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho
so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu
neodpovie do 30 dní  odo dňa jej odoslanie, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015
Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na
alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná
inšpekcia ( www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname
subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
(http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s),
pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia
spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne
riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových
stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

6.    Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných
súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb.,
Zákona č. 250/2007 Z. z. , Zákona č. 102/2014 Z. z., Zákona č. 18/2018 Z. z.,  Zákona č. 22/2004 Z.z.
ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

7.    Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátanie ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť
a účinnosť 5.3.2021

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]