Článok I.
Vymedzenie pojmov:
1.    Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej
strane je spoločnosť VIPFIT, s.r.o. , IČO:52835324 so sídlom Na Hore 13, Košice, 040 22, SR, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,
Oddiel: Sro, vložka číslo: 43051/V ako predávajúci ( ďalej len „predávajúci“ ) a na strane
druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).

2.    Prevádzkovateľom internetovej stránky ( e-shopu) je VIPFIT, s.r.o., Na Hore 13, Košice, 040 22, SR
3.      Predávajúcim je VIPFIT, s.r.o., Na Hore 13, Košice, 040 22, SR
4.      Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope je VIPFIT, s.r.o.
5.      Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril
objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z sa spotrebiteľom rozumie fyzická
alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám,
za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

       6.      E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom,
ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb.

       7.     Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

       8.     Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov
alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.

       9.      Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom
e-schopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II.
Cena:

1.    Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné (firma nie je platcom DPH), príp. všetkých
ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka
prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného
košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

2.    Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III.

 Objednávka:

1.    Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo
služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.  Pre
korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a
zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

2.    Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou
cenou a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe
potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru alebo služby.

3.    Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda
objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

4.    Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné
meniť, rušiť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim
ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany
predávajúceho je odoslanie tovaru.

5.    Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s
potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle
ods. 3 tohto článku.

6.    Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

7.    Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy
medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za
cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho.
Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

8.    Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ
došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu
zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.

9.    Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne
vzniknúť.

Článok IV.

 Platobné podmienky:

1.    Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
a)    platba na dobierku ( platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru),
b)    platba prostredníctvom platobnej brány

2.    doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných
podmienok.

3.    Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
a)    opakovaný nákup
b)    zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu

4.    Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo
škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

5.    Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

Článok V.

Dodacie podmienky:

1.    Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak
sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

2.    Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

3.    Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom,
Informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

4.    Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaný návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe
od výrobcu.

5.    Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

6.    Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
a)    Slovenskej pošty,
b)    kuriérskej spoločnosti : Slovak Parcel Service s.r.o. , INTIME, s.r.o.

Ostatné podmienky:

1.    V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu,
môže predávajúci požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný
pas ), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich
z trestnej činnosti.

2.    Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené
iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá  sa preukáže overenou plnou
mocou. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci odmietnuť tovar vydať.

3.    Kupujúcemu odporúčame, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav
zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie obalu ) podľa
priloženého prepravného listu.

Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb- platné pre Slovensko:

Poplatky za prepravu sa účtujú podľa aktuálneho sadzobníka Slovak Parcel Service s.r.o.

Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom ( vyššie uvedenom)
postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky
doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu,  že kupujúcemu nebude účtované žiadne
dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva:

1.    Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia
plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

2.    Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci
vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného
zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy:

1.    Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej
zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku,  podľa špecifických
požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa:

1.    Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru
alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len ako „ Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej
zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je
dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

2.    Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy
osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho
alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na
adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení a odstúpení od
zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou
dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá
mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní  odo dňa odstúpenia ( § 10 ods.1
Zákona ). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar
zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný
formulár:

3.    Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

4.    Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar ( službu vrátane nákladov na dopravu
V zmysle ust. § 9 ods.3) zákona č. 102/2014 Z. z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených
na objednanie tovaru do 14 dní od dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť
peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí
v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

5.    Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

6.    Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v § 7
ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 Z. z.
7.    Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním
nad rámec potrebný na zistenie funkčnosti a vlastnosti tovaru.

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán:

1.    Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2.    Kupujúci je povinný:
.    prevziať objednaný tovar,
.    zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
.    prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

3.    Predávajúci je povinný:
.    dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
.    spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru
ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej
podobe slovenského jazyka.

Článok XI.

Ochrana osobných údajov:

1.    Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.

2.    Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej
prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym
orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej
zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z. z.

3.    Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným
osobám,  prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci
prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o vzťahu k osobným údajom.

4.    Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
.     právo na informácie, ktoré  je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
.     právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona
spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje
spracúvané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
.     právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje
ak sú neaktuálne,
.     právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem,
aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
.     právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa
domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
.     právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
.     právo na prenosnosť osobných údajov,
.     právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom,

5.    Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko,
adresa,  adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú
spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú
uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza
k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových ( dodacích)
listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

Článok XII.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru:

1.    Predávajúci má právo na náhradu škody ( podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka),
v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň
od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného
odberu tovar nepravzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť
uvedenú v čl. X bod 2.  písm, podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

2.    Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady
a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a
administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou
predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

3.    Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto
právo len z časti.

4. V prípade, že ste si zvolili platbu na dobierku a dôjde k neprevzatiu tovaru, vyhradzujeme si právo na náhradu škody spôsobenú jeho neprevzatím (dobierka) a s tým spojené náklady na prepravu, t.j. cena poštovného + 20% z ceny zásielky.

Článok XIII.

 Záručné podmienky:

1.    Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými
právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia:

1.    Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky
a reklamačné podmienky aj bez prechádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny
všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces
nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné
v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke
predávajúceho.

2.    Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné
podmienky.

3.    Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné
podmienky a oboznámil sa s ich znením.

4.    Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícii v sídle spoločnosti
k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu, rovnako spolu
s reklamačným poriadkom dourčené v e-maily potvrdzujúcom objednávku.

5.    Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu
alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho
so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu
neodpovie do 30 dní  odo dňa jej odoslanie, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015
Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na
alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná
inšpekcia ( www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname
subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
(http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s),
pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia
spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne
riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových
stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

6.    Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných
súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb.,
Zákona č. 250/2007 Z. z. , Zákona č. 102/2014 Z. z., Zákona č. 18/2018 Z. z.,  Zákona č. 22/2004 Z.z.
ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

7.    Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátanie ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť
a účinnosť 6.8.2018