1-3.    Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej
fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo
či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor,  napríklad meno,
identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac
zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej
alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
4.    Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
1.    Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné
údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2.    Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre
plnenie zmluvy.

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
1.    Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
–    plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b)
Zákona,
–    oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu
(najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1
písm. f) Zákona,
–    Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovanie priameho marketingu
(najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1
písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
2.    Účelom spracovania osobných údajov je
–    vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo
zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom;  pri objednávke sú
vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky
(meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou
pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné
zmluvu – objednávku uzavrieť či ju zo stany prevádzkovateľa plniť.
–    zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
3.    Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu
v zmysle § 28 Zákona.

IV.
Doba uchovávania osobných údajov

1.    Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
–    po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného
vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto
zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
–    Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely
marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe
súhlasu.
2.    Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
1.    Príjemcovia osobných údajov sú osoby
–    Podieľajúce sa na dodávaní služieb, realizácii platieb na základe zmluvy –
objednávky,
–    zaisťujúce služby prevádzkovania stránky  a ďalšie služby v súvislosti
s prevádzkovaním stránky,
–    zaisťujúce marketingové služby.
2.    Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny ( do krajiny mimo
EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.
Vaše práva
1.    Za podmienok staovených v Zákone mate
–    právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa § 21 Zákona,
–    právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie
spracovania podľa § 24 Zákona,
–    právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
–    právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
–    právo na prenostiteľnosť údajov podľa § 26 Zákona.

VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov
1.    Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opratrenia
k zabezpečeniu osobných údajov.
2.    Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk
osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, antivírusový program, SSL.
3.    Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.
Záverečné ustanovenia
1.    Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že
ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu
prijímate.
2.    S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového
formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s
podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3.    Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany
osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú
verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 02. februára 2021